CEDIS u brojkama

Jezikom brojeva, prikazujemo vam najvažnije podatke o našim proizvodnim i finansijskim rezultatima, strukturi zaposlenih...

Na dan 31.11.2021. godine ukupan broj zaposlenih u CEDIS-u je 1531.


Zaposleni CEDIS - 1379

Zaposleni preko Agencije - 152

Kadrovska struktura zaposlenih je sledeća:

KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH
I 1
I2 4
II 11
III 209
IV 1 606
IV 2 249
V 8
VI 24
VII 1 419

Distributivni sistem je dio elektroenergetskog sistema koji služi za prenošenje električne energije od prenosne mreže, ili elektrana priključenih na distributivnu mrežu, do krajnjih kupaca i čini je sistem vodova i postrojenja naponskih nivoa 35 kV, 10 kV i 0,4 kV. Struktura i osnovne karakteristike distributivnog sistema Crne Gore su:

Vodovi (ukupno 19.110 km):

 • nadzemni vodovi 35 kV u dužini od..........1041 km
 • kablovski vodovi 35 kV u dužini od..............77 km
 • nadzemni vodovi 10 kV u dužini od....... ..3599 km
 • kablovski vodovi 10 kV u dužini od....... ..1232 km
 • nadzemni vodovi 0,4 kV u dužini od.......11341 km
 • kablovski vodovi 0,4 kV u dužini od..........1549 km

Trafostanice (ukupno: 4887)

 • broj TS 110/10kV.....................................................3
 • broj TS 35/10 kV....................................................95
 • broj TS 35/0,4 kV, TS 35/6 kV................................37
 • broj TS 10/0,4 kV...............................................2461
 • broj STS 10/0,4 kV.............................................2292

Strategiju razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine možete pogledati ovdje.

Test
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio