Korisnici kod kojih se mjeri snaga obavezni da potpišu Ugovor o priključenju

Shodno Zakonu o energetici i Metodologiji za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije, koju je donijela Regulatorna agencija za energetiku Crne Gore, od 1. januara 2018. godine primjenjivaće se tarifa za tarifni elemenat aktivne snage.

Korisnici, pravna lica, kod kojih se mjeri snaga u skladu sa propisima su obavezni da zaključe ugovor o priključenju na distributivni sistem električne energije sa Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS) prije primjene Metodologije 1. januara 2018. godine i da za svaki mjesec u kalendarskoj godini predlože ugovorenu snagu koju će objekat koristiti, a koja ne može biti veća od odobrene u saglasnosti za priključenje.

Zaključivanje ugovora je zakonska obaveza, pa će se protiv korisnika koji ga ne budu potpisali preduzeti mjere, u skladu sa propisima.

Za sva dodatne informacije, vezano za potpisivanje ugovora,  pozovite sljedeće kontakt telefone:

 

 • Nikšić………………………………………….067/250-292
 • Podgorica i Cetinje……………………….020/408-325
 • Berane i Rožaje……………………………067/258-921
 • Bar……………………………………………..030/312-835( lokali 115 i 206)
 • Budva…………………………………………033/458-967
 • Ulcinj………………………………………….067/ 622-401 i 067/250-533
 • Kotor………………………………………….067/279-715
 • Tivat…………………………………………..067/302-100
 • Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac……..067/642-975
 • Pljevlja……………………………………….067/644-639
 • Žabljak……………………………………….052/300-066

 

Zahtjev za potpisivanje ugovora koji treba popunjen dostaviti CEDIS-u možete preuzeti ovdje.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio