Nove naknade za priključenje na mrežu

Dvadeset četvrtog januara stupila je na snagu Odluka o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem, što je još jedna obaveza CEDIS-a, definisana novim Zakonom o energetici. Riječ je o dvije nove naknade – naknadi za izvođenje priključka na distributivni sistem i naknadi za stvaranje tehničkih uslova u sistemu.

-Naknada za izvođenje priključka na distributivni sistem odnosi se na proces, od rješavanja imovinsko pravnih pitanja, projektovanja, izvođenja radova i svih ostalih troškova. Metodologija za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije predviđa da priključak može uraditi i CEDIS ukoliko se tako izjasni investitor – ističe Jagoš Pupović, rukovodilac ovog sektora i dodaje da su naknade definisane za sve naponske nivoe (0,4 kilovolti, 10 kV i 35 kV), te da su naknade za izvođenje priključka definisane u odnosu na sami tip priključka, na dužinu voda koji je potreban za priključenje, broj brojila koji se nalaze u objektu i slično.


Jagoš Pupović

Pupović je objasnio da će se naknada za stvaranje tehničkih uslova u sistemu koju plaćaju svi korisnici i čiji se iznos definiše u saglasnosti za priključenje, koristiti za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećeh djelova sistema, kako bi se stekli uslovi za priključenje na distributivni sistem svih korisnika.

-U zavisnosti od naponskog nivoa, naknade za stvaranje tehničkih uslova u distributivnom sistemu koje se obračunavaju po 1 kW iznose za priključke na 0.4 kV naponski nivo 72, 32 eura, za priključke na 10 kV 289,54 eura, dok za priključke na 35 kV naponski nivo treba izdvojiti 73,33 eura po 1 kW – saopštio je Jagoš Pupović.

Tabelu sa naknadama po tipovima priključka korisnici mogu naći na linku REGULATIVA.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio