Osnovan Crnogorski elektrodistributivni sistem

Na XIV ponovljenoj vanrednoj skupštini akcionara  EPCG  AD – Nikšić, 23. juna, na osnovu unaprijed utvrđenog dnevnog reda Skupštine, kojom je predsjedavao izvršni rukovodilac Direkcije za ljudske resurse Ranko Vojinović, donijete su slijedeće odluke: odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ”Crnogorski elektrodistibutivni sistem ” – CEDIS i odluka o prihvatanju nenovčanog uloga u CEDIS-u.

Skupština akcionara jednoglasno je prihvatila prijedlog Odbora direktora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica – CEDIS. Osnivač Društva je Elektroprivreda Crne Gore u kojem ima 100 procentno vlasništvo.

Društvo će  u okviru jedinstvenog elektroenergetskog sistema Crne Gore obavljeti djelatnost distribucije električne energije. Osnivač, prema pravilima Regulatorne agencije za energetiku, Društvu prenosi  licencu za obavljanje poslova operatora distributivnog sistema. Društvo je nezavisno pravno lice koja će imati upravljačku funkciju i za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Organi CEDIS-a su: Skupština Osnivača, Odbor direktora Osnivača, Odbor direktora Društva, Izvršni direktor, Sekretar i revizor. Skupština akcionara izvršila je izmjene i dopune teksta Statuta kompanije.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio