Priključenje korisnika na distributivni sistem

Na ovoj stranici se nalazi uputstvo za priključenje objekata fizičkih i pravnih lica na distributivnu mrežu.

Izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije

 1. Na zahtjev Ministarstva održivog razvoja i turizma ili organa lokalne uprave koji je nadležan za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova, CEDIS izdaje “Uslove za izradu tehničke dokumentacije”.
 2. Uz zahtjev se dostavlja i podatak o jednovremenoj snazi i broju mjernih mjesta objekta.
 3. U slučaju da je zahtjev uredan, CEDIS u formi dopisa izdaje “Uslove za izradu tehničke dokumentacije” u kojima je definisana tačka priključenja i mjesto mjerenja.
 4. Ukoliko zahtjev nije uredan, CEDIS će tražiti otklanjanje nedostataka i nakon dopune izdati tražene uslove, odnosno isti odbiti ukoliko se zahtjev ne dopuni.

Issuing conditions for the development of technical documentation

 1. At the request of the Ministry of Sustainable Development and Tourism or Local Authorities that is in charge of issuing urban-technical conditions, CEDIS issues the "Conditions for Preparation of Technical Documentation".
 2. In addition to the request, the data on the simultaneous power and the number of metering points of the facility shall be provided.
 3. In the event that the request is correct, CEDIS, in the form of a letter, issues "Requirements for preparation of technical documentation", which defines the connection point and the location of the measurement.
 4. If the request is not correct, CEDIS will request the elimination of defects and, upon completion of the update, will issue the required conditions, or reject it if the request is not amended.

Izdavanje saglasnosti na glavni projekat

 1. Na zahtjev revidenta, CEDIS izdaje saglasnost na glavni projekat.
 2. U slučaju da je glavni projekat urađen u skladu sa Uslovima za izradu tehničke dokumentacije koje je izdao CEDIS, tehničkim propisima i preporukama CEDIS-a, CEDIS u formi dopisa daje saglasnost na glavni projekat.
 3. U slučaju da glavni projekat nije urađen u skladu sa Uslovima za izradu tehničke dokumentacije koje je izdao CEDIS, tehničkim propisima i preporukama CEDIS-a, CEDIS u formi dopisa obavještava revidenta da ne može izdati saglasnost na glavni projekat. U dopisu se revidentu ukazuje na nedostatke koje je potrebno otkloniti, kako bi mu se izdala saglasnost na projekat.

Issuing of approval to the main project

 1. At the request of the auditee, CEDIS issues approval to the main project.
 2. In case the main project is made in accordance with the CEDIS's Technical Documentation Requirements, CEDIS technical regulations and recommendations, CEDIS in the form of a letter approves the main project.
 3. In case the main project is not done in accordance with the CEDIS's Technical Documentation Requirements, CEDIS technical regulations and recommendations, CEDIS informs the Auditor in writing that it can not issue approval to the main project. In the letter, the auditor is pointed to the defects that need to be removed, in order to be granted a consent to the project.

Izdavanje saglasnosti za priključenje

Saglasnost za priključenje se izdaje za nove objekte, objekte privremenog karaktera, objekte koji se rekonstruišu, gradilišta, u slučajevima povećanja odnosno smanjenja priključne snage, razdvajanja postojeće instalacije ili objedinjavanja više mjernih mjesta u jedno, u slučajevima promjene kategorije potrošnje i zamjene monofaznog - trofaznim priključkom.

 1. Na zahtjev investitora, CEDIS izdaje saglasnost za priključenje.
 2. Zahtjev se podnosi na obrascu koji propisuje CEDIS. Uz zahtjev se prilaže dokumentacija koja je specificirana na zahtjevu.
 3. Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju, energetske i tehničke prilike na mjestu priključenja, CEDIS organizuje usmenu raspravu sa investitorom na kojoj ga upoznaje sa ekonomskim i tehničkim uslovima priključenja.
 4. Na usmenoj raspravi, Investitor se može izjasniti da li će priključak projektovati i izvesti  samostalno ili će to raditi CEDIS.
 5. U zavisnosti od toga ko projektuje i izvodi priključak, CEDIS izdaje:
 • saglasnost za priključenje kada priključak izvodi CEDIS
 • saglasnost za priključenje kada priključak izvodi investitor
 1. U slučaju nedostatka kapaciteta u distributivnom sistemu, CEDIS rješenjem odbija zahtjev za izdavanje saglasnosti za priključenje i obavještava investitora o koracima koje će preduzeti kako bi se obezbijedili nedostajući kapaciteti.
 2. Na zahtjev investitora za promjenu kategorije potrošnje CEDIS izdaje saglasnost za priključenje.
 3. Za energetske objekte, CEDIS izdaje saglasnost za priključenje.

U slučaju da se investitor izjasni da CEDIS izvodi priključak, CEDIS i Investitor potpisuju ugovor o izradi priključka .

Potrebna dokumenta:

Issue of consent for connection

Approval for connection is issued for new facilities, temporary objects, reconstructed objects, construction sites, in cases of increase or decrease of the connection power, separation of the existing installation or unification of several measuring points into one, in cases of change of the category of consumption and replacement of the single-phase with three-phase connection .

 1. At the request of the investor, CEDIS issues an approval for connection.
 2. The request is submitted on the form prescribed by CEDIS. The application is accompanied by the documentation specified on the request.
 3. After insight into the submitted documentation, energy and technical conditions at the point of connection, CEDIS organizes a verbal discussion with the investor where he is introduced to the economic and technical conditions of connection.
 4. At the verbal hearing, the Investor can declare whether the connection will be designed and executed independently or done by CEDIS.
 5. Depending on who designs and performs the connection, CEDIS issues:
 • Approval for connection when the connection is performed by CEDIS
 • Approval for connection when the connection is performed by the investor
 1. In the event of a lack of capacity in the distribution system, CEDIS rejects the request for issuance of approval for connection and informs the investor of the steps that will be taken to acquire missing capacities.
 2. At the request of the investor to change the consumption category, CEDIS issues an approval for connection.
 3. For energy facilities, CEDIS issues an approval for connection.

In the event that the investor declares that CEDIS will perform connection, CEDIS and the Investor sign a contract for the construction of the connection.

Priključenje potrošača

 1. Nakon što investitor ispuni uslove iz saglasnosti za priključenje, obraća se CEDIS-u Zahtjev za zaključenje ugovora o priključenju na distributivni sistem i zaključenje ugovora o prenosu priključka u osnovna sredstva operatora distributivnog sistema.
 2. Ukoliko je investitor izvodio priključak, potpisuje se Ugovor o prenosu priključka u svojinu operatora distributivnog sistema.
 3. CEDIS i investitor potpisuju ugovor o priključenju
 4. Nakon potpisivanja Ugovora o priključenju investitor je u obavezi da sa snabdjevačem potpiše ugovor o snabdijevanju.
 5. Snabdjevač je u obavezi da informiše CEDIS da je sa investitorom potpisan ugovor o snabdijevanju.
 6. CEDIS je 7 dana nakon dobijanja obavještenja od Snabdjevača dužan da priključi objekat investitora.
 7. Korisnik je u obavezi da 7 dana nakon priključenja, CEDIS-u dostavi Izvještaj (stručni nalaz) ovlašćene organizacije da predmetne instalacije korisnika Sistema ispunjavaju tehničke uslove kojim se obezbjeđuje sigurnost ljudi i imovine.
 8. Ukoliko korisnik ne dostavi Izvještaj (stručni nalaz) CEDIS mu obustavlja isporuku električne energije.

Potrebna dokumenta:

- Zahjev za za zaključenje ugovora o priključenju i prenosu priključka u vlasništvo CEDIS-a (za korisnike kod kojih se snaga mjeri)

- Zahjev za za zaključenje ugovora o priključenju i prenosu priključka u vlasništvo CEDIS-a (za korisnike kod kojih se snaga ne mjeri)

Ugovori o priključenju:

Connecting consumers

 1. After the investor fulfills the conditions from the consent for connection, he makes a request to CEDIS for Conclusion of the contract for connection to the distribution system and the conclusion of the contract on the transfer of the connection to the fixed assets of the distribution system operator.
 2. If the investor has carried out the connection, the Contract for transfer of the connection to the ownership of the distribution system operator shall be signed.
 3. CEDIS and the investor sign a connection contract.
 4. After the signing of the Contract of Connection, the investor is obliged to sign a supply contract with the supplier.
 5. The supplier is obliged to inform CEDIS that an agreement on the supply has been signed with the investor.
 6. CEDIS is obliged to connect the investor's facility 7 days after receipt of the notice from the Supplier.
 7. The user is obliged to submit to CEDIS a Report (expert opinion) of the authorized organization 7 days after the connection, that the installations in question meet technical conditions that ensure the safety of people and property.
 8. If the user does not submit the Report (expert report), CEDIS suspends the delivery of electricity.
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio