REAGOVANJE: Krivokapić iznosi neistine i obmanjuje crnogorsku javnost

Povodom izjave Zdravka Krivokapića, nosioca liste “Za budućnost Crne Gore” da je „u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom primjećeno ubrzano raspisivanje tendera“ saopštavamo u cilju istinitog informisanja javnosti da sa indignacijom odbacujemo njegovu izjavu, vezano za Crnogorski elektrodistributivni sistem. 

Prvo želimo da kažemo da se u Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS) veoma odgovorno, profesionalno i racionalno organizuju procesi rada. To najbolje potvrđuje činjenica da ova Kompanija trenutno na računima ima oko 63 milona eura, dok je na dan svog osnivanja, prije četiri godine imala osam miliona eura. Uz to smo od osnivanja realizovali investije u iznosu od gotovo 100 miliona eura u cilju unapređenja elektoristributvne mreže i objekata. Ovaj podatak govori koliko se samo vodi računa o svakom detalju poslovanja.

Izjavom gospodina Krivokapića da se u CEDIS-u ubrazano raspisuju tenderi svjesno je, ili iz neznanja obmanuta crnogorska javnost.

Najprije želimo istaći, a što svaki građanin može provjeriti, uvidom u javno dostupne podatake na portalu UJN, da je CEDIS kao Naručilac i obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama, posljednji tender objavio 6. jula ove godine. Dakle, u periodu na koji navodi Krivokapić (11. 8. 2020. do 1. 9. 2020. god.) CEDIS nije objavio niti jedan postupak javne nabavke.

Kada je riječ o “ilustrativnim primjerima” postupaka javnih nabavki na koje se, takođe, poziva g-din Krivokapić, ističemo sljedeće:

–       Tenderska dokumentacija 127/19 – Nabavka radova i potrebnih roba za izvođenje radova na realizaciji AMM projekta – proširenje treće faze, koja ujedno predstavlja nastavak jednog od najuspješnijih i najvažnijih projekata elektroenergetskog sistema u Crnoj Gori, jeste postupak javne nabavke sa najvećom procijenjenom vrijednosti (9.196.000,00 eura), objavljena je 31.12.2019. godine. Na samu tendersku dokumentaciju je bila izjavljena žalba od strane ponuđača “Meter&Control” d.o.o. Beograd, dana 30.01.2020. godine. Po predmetnoj žalbi Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki je dana 07.08.2020. godine donijela Rješenje br. 0907-23/2020, kojim je CEDIS-u naloženo da u roku od 15 dana otkloni ukazane nepravilnosti i nastavi sa daljim postupkom javne nabavke. CEDIS je u ostavljenom roku postupio po navedenom rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki i zakazao javno otvaranje ponuda za 11. septembar. Ponavljamo da je riječ je o tenderu objavljenom 31.12.2019. godine, koji je bio stopiran zbog žalbe sve do donošenja odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, nakon čega je CEDIS, potpuno u skladu sa opdredbama Zakona o javnim nabavkama, a postupajući po odluci Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, samo zakazao novi datum za predaju i javno otvaranje ponuda.

–       Tenderska dokumentacija 29/18 – nabavka ormara za stubne trafostanice 10/0,4 kV, objavljena je još 11.04.2018. godine. Riječ je o postupku javne nabavke kojim je predviđeno zaključenje okvirnog sporazuma na dvije godine (procijenjena vrijednost za obije godine ukupno iznosi 257.000,00 eura). U periodu trajanja okvirnog sporazuma je zaključeno mnoštvo ugovora koje su dobijali različiti ponuđači, sve potpuno transparentno i u skladu sa svim zakonskim propisima. Datum koji gospodin Krivokapić navodi kao datum objave tendera, je u stvari datum objave posljednjeg zaključenog Ugovora o javnoj nabavci vrijednosti u iznosu od 18.258,90 eura.

–       Tenderska dokumentacija 53/20 – nabavka usluga logističkog provajdera, objavljena je 20.05.2020. godine. Riječ je o postupku javne nabavke kojim je predviđeno zaključenje okvirnog sporazuma na dvije godine (procijenjena vrijednost za obije godine ukupno iznosi 120.000,00 eura). Datum koji gospodin Krivokapić navodi kao datum objave tendera, je u stvari datum objave zaključenog Ugovora za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma, vrijednosti u iznosu od 39.122,33 € (procijenjena vrijednost javne nabavke za prvu godinu je iznosila 60.000 €).

Još jednom ističemo da menadžment i zaposelni u CEDIS-u posvećeno i odgovorno obavljaju svoje radne zadatke, o čemu najbolje govore poslovni rezultati Kompanije. Stoga vjerujemo da ubuduće nećete iznositi neistinite podatke o našoj kompaniji, a mi smo tu, kao i uvjek, da se sve informacije prvo provjere, pa iznesu u javnost.

I na kraju, CEDIS je privredno društvo koje se bavi distribucijom električne energije i koje je okrenuto svojim korsnicima, pa se nadamo da nećemo više biti dio dnevno političkih tema kojima se narušava imidž i ugled, kako Kompanije, tako i zaposlenih.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio