Važeća zakonska regulativa koja je u vezi sa djelatnošću CEDIS-a
Pravila
Metodologija
Ugovori
Programi
Odluke
Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope
Podsticanje upotrebe obnovljivih izvora i kogeneracije
Zaštita zdravlja i bezbjednosti na radu
Energetska efikasnost
Procedure
Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore
Arhiva

- Zakon o energetskoj efikasnosti

- Tržišna pravila

- Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije

- Metodologija za utvrdjivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom

- Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnih sistema električne energije

- Odluka o odobravanju Cjenovnika za standardne priključke na distributivni sistem električne energije

- Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za javnog snabdjevača za period od 01.08.2012.-31.07.2015.

- Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne Gore AD NIkšić za operatora distributivnog sistema za period 01.08.2012-31.07.2015.

- Odluka o odobravanju tabela sa cijenama za električnu energiju za period 01.08.2012-31.07.2015

- Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije

- Pravila za osnivanje i rad tržišta elektrčne energije

- Pravila za razdvajanje integrisanog elektroenergetskog subjekta EPCG

- Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

- Procedura za izdavanje saglasnosti za priključenje i zaključivanje ugovora br. 10-00-43169 od 05.09.2013. godine

- Metodologija za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije

- Metodologija za utvrdjivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije

- Metodologija za utvrdjivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema - prečišćeni tekst

- SAIDI SAIFI 2019 - Podgorica

- Pregled SAIDI SAIFI CEDIS 2019

- Program mjera za primjenu nediskrimintornih uslova za pristup distributivnom sistemu električne energije Sl. list 38/17

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio