REAGOVANJE NA NEISTINITE NAVODE ALTERNATIVA CRNA GORA

Danas je Alternativa Crna Gora na svojoj Facebook stranici objavila neistinite podatke o navodnim troškovima koji se odnose na dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i troškovi smještaja, prevoza i ishrane na službenom putu  u CEDIS-u za prethodne tri godine.

U odnosu na objavu, a u cilju tačnog i preciznog informisanja javnosti, saopštavamo sljedeće:

Troškovi za dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i troškovi smještaja, prevoza i ishrane na službenom putu za 2022. godinu, iznosili su 45.055,00 eura.

Naime, s obzirom da je 2021. godine stupio na snagu “Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica”, CEDIS je, kao i drugi privredni subjekti, u obavezi da na osnovu navedenog pravilnika iskazuje ne samo stavke koje se odnose na dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i troškove smještaja, prevoza i ishrane na službenom putu, koji su za prethodnu godinu iznosili 45.055,00 eura, već i mnoge druge stavke u okviru pozicije 013 u Statističkom aneksu.

Obavezne stavke, o kojima govorimo su još i: naknade zaposlenim za zimnicu, otkup radnog mjesta, pomoć zaposlenom i članovima porodice zaposlenog, troškovi naknade za plaćene rente, obaveza naknade za smještaj i ishranu na terenu, troškovi stipendija učenicima i studentima, kao i ostale naknade troškova zaposlenima.

Dakle, troškovi za dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i troškovi smještaja, prevoza i ishrane na službenom putu za 2022. godinu, nijesu iznosili 2.827.928,00 eura kako je objavila Alternativa Crna Gora na svojoj FB stranici već 45.055,00 eura, što je na približno istom nivou kao i prethodnih godina.

Pojedinačni troškovi su iskazani u tabeli u nastavku:

Na kraju, transparentnost je jedan od najvažnijih principa na kome se bazira poslovanje CEDIS-a i tako će biti i u budućnosti.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me