REAGOVANJE POVODOM TEKSTA „CEDIS ZA DVIJE GODINE ZNAČAJNO POVEĆAO BROJ ZAPOŠLJENIH I PLATE, A ISTOVREMENO GOMILAO GUBITKE“

S obzirom na kampanju koja se već neko vrijeme vodi protiv naše kompanije,  a u cilju preciznog informisanja javnosti,  saopštavamo sljedeće:

Kako smo već više puta pojašnjavali, do povećanja broja zaposlenih/ izvršilaca došlo je zbog zahtjeva procesa rada i poslovne odluke da je realizaciju već započetih investicionih projekata i počinjanje novih najbolje završiti odnosno započeti sa svojom radnom snagom koja će biti pod kontrolom i nadzorom, sa pravom na donošenje korektivnih mjera u odnosu na izvršioce i njihov rad od strane nadležnih u Društvu. Sveobuhvatnim sagledavanjem ranijeg načina rada, troškova, poštovanja rokova i kvaliteta izvedenih radova, donijeta je poslovna odluka da se usluge i radovi koji su povjeravani trećim licima u što većoj mjeri organizuju sa sopstvenim kapacitetima, a za koje potrebe je i započeto periodično upošljavanje u najvećoj mjeri stručnog kadra za realizaciju projekata.

Povećan broj zapslenih/izvršilaca je u organizacionim jedinicama koje se isključivo bave osnovnom djelatnošću (održavanje elektroenergetskih objekata, održavanja objekata Društva, investicioni poslovi nadzora, projektovanja, poslovima mjerenja i upravljanja distributivnom mrežom).

Ukazujemo i da je ranije dio radnika bio angažovan po osnovu privremnih ugovora, te da smo po isteku dvije godine, poštujući Zakon o radu bili dužni da sa istima zasnujemo radni odnos na neodređeno vrijeme. Uprava CEDIS-a nije spremna da krši pozitivne propise i donosi odluke koje mogu biti sudski osporene i kao takve proizvesti štetu po kompaniju.

Kada je u pitanju povećanje zarada, napominjemo da u CEDIS-u, u periodu 2020- 2022. godina, nije došlo do povećavanja zarade zaposlenim,  te je  povećanje  prosječne neto zarade u 2022. godini,  u najvećoj mjeri uslovljeno obračunom zarada u skladu sa programom „Evropa sad“.

Što se tiče negativnog poslovnog bilansa, obavještavamo vas da je Koordinaciona grupa operatora distributivnog sistema energetske zajednice (ECDSO-E CG), kroz izrađenu analizu “Uticaj skorašnje energetske krize na rad i održivost operatora distributivnog sistema električne energije u energetskoj zajednici”, naglasila je da su operatori distributivnog sistema posebno pogođeni pomenutom krizom. Posebnim dokumentom su navedene konkretne preporuke regulatornim agencijama i donosiocima odluka u državama članicama energetske zajednice, kroz predloge izmjene tarifnog okvira, skraćenje regulatornog perioda, uticaja na prekomjernu potrošnju električne energije, a sve u cilju da energetska kriza ne ugrozi normalan rad i održivost poslovanja operatora distributivnih sistema. CEDIS je uslijed globalne  energetske krize  i enormnog povećanja cijena za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu u poslovnoj 2021. godini iskazao negativan rezultat poslovanja u iznosu od 9.846.752 eura, a u 2022. godini gubitak u iznosu od 11.682.021 eura.

„Visoki poslovni rashodi“-  su uslovljeni značajnim povećanjem  troška  nabavke električne energije za pokriće gubitaka u 2021. i 2022. godini, koji  je  značajno veći od troška koji  bi CEDIS ostvario da je navedene količine električne energije nabavljao po  cijeni odobrenoj  od strane Regulatorne agencije za energetiku i komunalne djelatnosti (REGAGEN). Ukupni ostvareni trošak nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu  za 2021. i 2022. godinu, a  koju je CEDIS nabavio na javan i transparentnim način  i platio EPCG, kao jedinom ponuđaču je  iznosio je 73.564.659 eura, odnosno 34.651.095 eura više ,nego što bi ovaj trošak iznosio da je CEDIS nabavljao električnu energiju za pokrivanje gubitaka po cijeni koja je utvrđena od strane REGAGEN-a.

Dakle, ne postoje kvazifiskalne aktivnosti, već su sve nabavke električne energije uredno proknjižene , što se može vidjeti kroz porast  troškova” nabavne vrijednosti prodate robe”. Značajan odliv novčanih  sredstava, za izmirenje računa za nabavku električne energije, pri neznatnom povećanju prihoda ( nije došlo do povećanja cijena mrežnih usluga),  uticale su na  smanjenje novčanih sredstava, odnosno tekuće imovine, a time i na likvidnost kompanije.

Iz navedenih razloga CEDIS se obratio EPCG da kroz optimalan zakonski model izvrši finansijsku konsolidaciju CEDIS-a.

EPCG je Odlukom o povećanju uloga u CEDIS-u, broj: 10-00-27586, od 16.06.2023. godine, u iznosu od 21.5 miliona eura, izvršila finansijsku konsolidaciju Društva i to za iznos razlike u cijeni nabavke električne energije na tržištu u odnosu na cijenu utvrdjenu od strane Regulatorne agencije za energetiku za 2021. i 2022. godinu.

Kada su u pitanju detalji o trošenju novca sa biznis kartice, o tome smo se takođe već izjasnili. Iako ste prenijeli podatke MANS-a, vaš list nije našao za shodno da prenese naše javno dostupano objašnjenje, iako ste na to obavezni po Zakonu o medijima i Etičkom kodeksu novinara. Takođe nam se nijeste ni obratili za tumačenje ovih, niti bilo kojih drugih podataka koje prenosite.

Navodite da  “prema podacima MANS-a za 17 mjeseci, 22 osobe koje imaju službenu biznis karticu u CEDIS-u potrošile su 15.448 eura, što je mnogo imajući u vidu poslovne rezultate”. Da ste ove podatke analizirali znali bi da to znači 908, 7 eura mjesečno, odnosno 41,3 mjesečno po osobi koja  je imala pravo na korišćenje službene biznis kartice. Možda je potrebno, a kada pišete na ovu temu, znati da je CEDIS jedna od najvećih  kompanija u Crnoj Gori kako prema značaju za društvo tako i prema broju zaposlenih. Broj od ukupno 22 kartice u takvoj kompaniji je veoma mali, da ne kažemo zanemarljiv, kao i količina sredstva koja su na raspolaganju menadžmentu (17.500 eura), a koju oni, kako možete zaključiti iz odgovora, troše racionalno. Takođe, poznato vam je kao građanima, pet eura je minimum da dvije osobe popiju kafu u restoranu, pa je jasno da podaci  niti na jedan način ne ukazuju na rasipništvo, kako se želi predstaviti u prethodnom periodu u medijima.

Na kraju, pozivamo vas da nam se ubuduće, a u cilju dobre saradnje i interesa javnosti, obratite za odgovore kada budete pisali o CEDIS-u.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me