O nama

Na osnovu Odluke Odbora direktora EPCG o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica (CEDIS), koju je usvojila Skupština akcionara Elektroprivrede 23. juna 2016. godine, FC Distribucija od 01. jula posluje kao samostalni pravni subjekat sa licencom za obavljanje poslova operatora distributivnog sistema. Osnivač Društva je Elektroprivreda Crne Gore. Društvo, koje je u stoodstotnom vlasništvu EPCG, će u okviru jedinstvenog elektroenergetskog sistema Crne Gore obavljati djelatnost distribucije električne energije.

 

Naš cilj je pouzdana i kvalitetna distribucija električne energije, sa stalnim ulaganjem u mrežu i objekte radi bolje pouzdanosti mreže i jednakih uslova isporuke i kvaliteta električne energije za sve korisnike distributivnog sistema. Takodje, težimo tome da budemo siguran i pouzdan, a zatim i društveno odgovoran operator distributivnog sistema koji ostvaruje profit iz regulisane djelatnosti koju obavlja u skladu sa nacionalnim propisima i regulativama Evropske unije.

Kompanija distribuira električnu energiju do 420 hiljada potrošača u Crnoj Gori.

Sjedište CEDIS-a je u Podgorici, ul. Ivana Milutinovića br. 12.

Ostale informacije:

PIB: 03099873

PDV 30/31-16162-1

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio