Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju izvršni direktor, sekretar Društva i direktori funkcionalnih cjelina.

Odbor direktora je kolektivno tijelo od pet članova i njime rukovodi predsjednik. Zadaci ovog organa su definisani Statutom CEDIS-a.

Odluke Odbora direktora sprovode izvršni menadžment i sekretar Društva.

Sadašnji Odbor direktora radi u sljedećem sastavu:

Vladimir Čađenović

Predsjednik Odbora direktora

Vladimir Čađenović je rođen 1984. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirao je 2008. godine. Stručni ispit za rad u državnim organima položio je 2009. godine, a pravosudni ispit 2013. godine.

Radni angažman je započeo 01. oktobra 2008. godine na Pravnom fakultetu UCG, kao šef Odsjeka za studentska pitanja na Odjeljenu Pravnog fakulteta u Budvi. Juna 2010. godine prelazi u Institut za strane jezike Univerziteta Crne Gore, gdje je bio poziciji šefa Studentske službe. Od 08. jula 2011. do 04. maja 2016. godine bio je sekretar Instituta za strane jezike, a od 2016. godine bavio se advokaturom.

Za Izvršnog direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema izabran je 12. aprila 2021. godine.

Čađenović govori ruski, a služi se engleskim jezikom.

Oženjen je i otac dvoje djece.Prof. dr Vladan Radulović

Član Odbora direktora

Radulović je rođen 1979. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju Elektrotehničku školu. Za pokazan uspjeh tokom osnovne i srednje škole dobitnik je diplome Luča. Tokom školovanja u srednjoj Elektrotehničkoj školi “Vaso Aligrudić” u Podgorici tri puta je proglašavan za učenika generacije. Dobitnik je nagrade Skupštine Opštine Podgorica najboljim učenicima srednjih škola Glavnog grada 1998. godine.

Na Elektrotehničkom fakultetetu Univerziteta Crne Gore diplomirao je 2002. godine sa ocjenom 10 i prosječnom ocjenom tokom studija 9,79. Za vrijeme redovnih studija bio je korisnik stipendije Vlade Republike Crne Gore za talentovane studente i učenike. Za pokazani uspjeh u toku studija dobitnik je nagrade Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta Univerziteta u oblasti tehničkih, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka 2003. godine.

Poslijediplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, smjer Elektroenergetski sistemi, završio je sa prosječnom ocjenom 10, a magistarsku tezu pod nazivom „Izbor odvodnika prenapona sa aspekta uticaja privremenih prenapona u elektroenergetskom sistemu“ odbranio je 2005. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Optimizacija sistema zaštite od atmosferskog pražnjenja u električnim instalacijama niskog napona“ odbranio je 2011. godine na ETF-u u Podgorici.

Od 2001. do 2011. godine Radulović je bio asistent na ETF-u, od 2011. do 2017. docent, a zatim do 2021. vanredni professor na tom fakultetu. Trenutno je redovni professor ETF-a.

Od 2009. do 2011. godine bio je član UO CGES-a, a od 2018. do 2021. godine  član UO EPCG. Član Stručnog savjeta CEDIS-a bio je od 2020. do 2021.godine, a trenutno je član Stručnog savjeta CGES-a.

Takođe je član američke IEEE (Institute of Electrical and Electronics Syistem) i Međjunarodnog vijeća za velike električne mreže, kao i recezent ili član Uređivačkog odbora brojnih stručnih međunarodnih časopisa.

Autor je više naučno – istraživačkih projekata i naučnih i stručnih radova u renomiranim međunarodnim i domaćim časopisima i konferencijama.

Rukovodilac je studijskog programa Energetika i Automatika na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.Mirsad Džudžević

Član Odbora direktora

Mirsad Džudžević rođen je 1969. godine u Rožajama, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a osnovne i master studije završio je u Skoplju i Beogradu, nakon čega je stekao zvanje master menadžer       industrijskog menadžmenta.

Radnu karijeru započeo je u Minel d.o.o. Rožaje gdje je bio direktor u periodu od 1996 – 2006. godine. Nakon toga obavljao je više značajnih funkcija, kako u privredi tako i u politici. Bio je direktor Bošnjačke stranke, predsjednik Izvršnog obora Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, a potom i predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.

Bio je na poziciji menadžera u Bering d.o.o Rožaje. Obavljao je funkciju direktora Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Rožaje, a bio je i na funkciji predsjednika Odbora direktora Pošte Crne Gore. Prije izbora za predsjednika Odbora direktora CEDIS-a obavljao je funkciju menadžera Opštine Rožaje.

Imao je zapaženo djelovanje u Upravnom odboru VIK Rožaje, kao i u UO Održavanje željezničkih voznih sredstava AD Podgorica.

Posvećen je radu na projektima iz oblasti ljudskih i manjinskih prava gdje je bio uključen u više projekata. Završio je Ljetnju školu mladih lidera u Strazburu, Lilehameru i Briselu u organizaciji NDC.

Oženjen je i otac četvoro djece.Ilija Miljanić

Član Odbora direktora

Miljanić je rođen 1963. godine u Nikšiću, gdje je završio srednju školu – Pomoćni istraživač u matematici. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Titogradu – smjer Konstruktivni, gdje je završio i magistarske studije – smjer Menadžment i tehnologije građenja i odbranio magistarski rad na temu “Izbor optimalne metode za uklanjanje objekata visokogradnje uz mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine”.

Radno sikustvo prvo je sticao u u Rudnicima boksita u Nikšiću, gdje je u periodu od 1991. do 2016. godine obavljao poslove projektanta, stručnog nadzora, rukovođenja izvođenjem radova iz oblasti građevinarstva (visokogradnja, niskogradnja, hidrogradnja), kao i revidenta projekata i stručnog nadzora konstrukcija iz oblasti visokogradnje, te glavnog stručnog nadzora radova na magistralnim putevima Grahovo-Risan, Šavnik-Žabljak i dr. i tunelima “Sozina”, “Ivica” i td.

U maju 2016. godine prelazi u “Sab Gradnju” doo Nikšić, gdje je do 2018. godine obavljao poslove glavnog projektanta i stručnog nadzora prilikom izgradnje građevinskih objekata, a od marta do avgusta te godine bio je vodeći projektant i nadzor građevinskih konstrukcija u Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora. Nakon toga je u kompaniji Bast doo Nikšić bio vodeći projektant i nadzor građevinskih konstrukcija i stručni konsultant za sve građevinske objekte, te nadzor i revizor projekata. U periodu od 2021. do 2023. godine bio je član Odbora direktora CEDIS-a, od jula 2022. do februara 2024. bio je v.d. tehničkog direktora u EPCG Solar gradnji.

Ilija posjeduje sve licence iz oblasti izvođenja i stručnog nadzora svih građevinskih objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje od Ministarstva održivog razvija i turizma i dopunu od Ministarstva saobraćaja i pomorstva za složene građevinske objekate u niskogradnji i Ministarstva ekonomije. Takođe i ovlašćenje za izradu tehničke dokumenatacije i građenje građevinskih objekata i za revizora tehničke dokumenatacije i stručnog nadzora nad građevinskim objektima, kao i ovlašćenje za složene inženjerske objekte i revizora za te objekte, te ovlašćenje Ministrastva ekonomije za složene inženjerske objekte i to: prenosne elektroenergetske objekte, podzemne dalekovode i trafostanice napona 35 kV i više, kao i za složene inženjerske objekte: postrojenja za skladištenja i pretakanje prirodgog gasa, kapaciteta više od 1000m3, naftnog tečnog gasa i postrojenja za skladištenje i pretakanje nafte i derivate, kapaciteta većeg od 1000m3.

Procjenjivač je nepokretne imovine ( građevinskih objekata i zemljišta ) od 2002. godine, a ovlašćeni sudski vještak iz oblasti građevinarstva sa liste vještaka države Crne Gore od 1998. godine.

Ilija govori francuski jezik.Jovan Sinanović

Član Odbora direktora

Sinanović je rođen 1985. godine u Beranama. Osnovnu i srednju školu završio je u Plavu. Diplomirao je 2011. godine na Fakultetu za menadžment u saobraćaju i komunikacijama u Beranama, smjer Elektronske komunikacije. Na Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Budvi završio je master studije i odbranio magistarsku tezu 2016. godine, a na tom fakultetu bio je asistent  od 2013. do 2019. godine. Zatim prelazi u Opštinu Berane na poziciju pomoćnika sekretara Sekretarijata za inspekcijske poslove, a od 2023. godine je samostalni savjetnik u Opštini Berane.

Sinanović je učesnik i izlagač na međunarodnoj konferenciji “Communications and business sector”, a njegov rad na temu “Unapređivanje edukativnih procesa primjenom multimedija i platforme za e- učenje” objavljen je u međunarodnom stručnom časopisu. Pohađao je više međunarodnih kurseva I seminara.

Sinanović se služi engleskim jezikom.

Oženjen je i otac dvije djevojčice.Snežana Popović

Sekretar Društva

Snežana Popović je rođena u Podgorici, gdje je završila osnovu školu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirala je 2005. godine i stekla zvanje diplomiranog pravnika.

Radni odnos je zasnovala 03. Jula 2006. godine u FC Distribucija – Elektroprivreda Crne Gore, gdje je prvo bila referent za imovinsko pravne poslove i zastupanje u Odjeljenju za pravne i kadrovske poslove, a zatim je obavljala stručne poslove u Sektoru za pravnu podršku menadžmentu i imovinsko – pravne poslove Direkcije za pravne poslove.

Od osnivanja CEDIS-a radila je na mjestu referenta za imovinsko – pravne poslove u Službi za imovinsko – pravne poslove, a zatim je raspoređena na radno mjesto specijaliste za imovinsko – pravne poslove.

Na osnovu Odluke Odbora direktora Snežana je 28. januara ove godine imenovana za Sekretara Društva.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio