Odbor direktora

 

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju izvršni direktor, sekretar Društva i direktori funkcionalnih cjelina.

Odbor direktora je kolektivno tijelo od pet članova i njime rukovodi predsjednik. Zadaci ovog organa su definisani Statutom CEDIS-a. Odluke Odbora direktora sprovode izvršni menadžment i sekretar Društva.

Sadašnji Odbor direktora radi u sljedećem sastavu:

Rajko Radošević

Predsjednik Odbora direktora

Rajko Radošević rođen je 1963. godine u Nikšiću. Završio je Srednju elektrotehničku školu u Podgorici, dok je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore – odsjek Energetika.

U Elektroprivredu Crne Gore zapošljava se 1993.godine, gdje je obavljao više značajnih funkcija. Rajko je bio šef Odeljenja za održavanje, a zatim šef Odeljenja za mjerenje i kontrolu, pa šef Službe za održavanje 35 kV vazdušnih vodova.

U CEDIS-u je od početka samostalnog poslovanja, gdje je takođe bio šef Službe za održavanje 35kV vazdušnih vodova, a zatim šef Centra za održavanje 0,4kV i 10kV mreže, pa šef Centra za obuku.

Učestvovao je u realizaciji nekoliko većih projekata izgradnje objekata i infrastrukture CEDIS-a. Član je inženjerske komore Crne Gore. Posjeduje važeće licence za nadzor i izvođenje elektrotehničkih radova.

Rajko je oženjen i otac dvoje djece.Jelena T. Bošnjak

član Odbora direktora

Jelena Bošnjak je rođena 1978. godine u Podgorici. U rodnom gradu završila je Srednju ekonomsku školu, a diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore – smjer Preduzetništvo i biznis. Na Institutu računovođa i revizora Crne Gore je 2015. godine stekla zvanje ovlašćenog računovođe.

Radni angažman započela je 2005.godine u Agenciji za nekretnine i turizam “Come Back” kao agent za nekretnine i finansijski direktor. U tom periodu bila je i asistent Američkom savjetu za internacionalnu edukaciju na realizaciji projekata JFDP (Junior Faculty Development Program) i ASMYLE (American Serbian Montenegro Youth Leadership Exchange).

Od 2007. do 2014. godine Jelena je u IGP FIDIJA bila menadžer za finansije i računovodstvo, a zatim prelazi u Lovćen banku, gdje je prvo bila referent za računovodstvo i izvještavanje, a zatim viši stručni saradnik za plan, analizu i izvještavanje. Tokom 2012. godine za MGR Freight System radila je ugovaranje i organizovanje transporta unutar SAD i Kanade, a od 2018. godine je zamjenik glavnog trezoriste, s tim što je u toku 2019. godine šest mjeseci bila i zamjenik ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Jelena je, takođe osnivač i koordinator za Sektor marketinga u humanitarnoj fondaciji Banka hrane.

Govori engleski, a služi se i italijanskim i japanskim jezikom. Posjeduje više certifikata, dobijenih od strane Frankfurt school of finance & Management, kao i certifikat o završenom specijalističkom seminaru – Instrumenti obezbjedjivanja potraživanja u pravu i praksi, te certifikat PR manager i dr.

Aktivno se bavila košarkom u ŽKK “Budućnost”.Ilija Miljanić

član Odbora direktora

Ilija je rođen 1963. godine u Nikšiću, gdje je završio srednju školu – Pomoćni istraživač u matematici, a diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Titogradu – smjer Konstruktivni, gdje je završio i magistarske studije – smjer Menadžment i tehnologije građenja. Magistarski rad na temu “Izbor optimalne metode za uklanjanje objekata visokogradnje uz mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine” predao je prije godinu, ali je odbrana odložena zbog pandemije koronavirusa.

Radno iskustvo prvo je sticao u u Rudnicima boksita u Nikšiću, gdje je u periodu od 1991. do 2016. godine obavljao poslove projektanta, stručnog nadzora, rukovođenja izvođenjem radova iz oblasti građevinarstva (visokogradnja, niskogradnja, hidrogradnja), kao i revidenta projekata i stručnog nadzora konstrukcija iz oblasti visokogradnje, te glavnog stručnog nadzora radova na magistralnim putevima Grahovo-Risan, Šavnik-Žabljak i dr. i tunelima “Sozina”, “Ivica” i td.

U maju 2016. godine prelazi u “Sab Gradnju” doo Nikšić, gdje je do 2018. godine obavljao poslove glavnog projektanta i stručnog nadzora prilikom izgradnje građevinskih objekata, a od marta do avgusta te godine bio je vodeći projektant i nadzor građevinskih konstrukcija u Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora. Nakon toga je u kompaniji Bast doo Nikšić bio vodeći projektant i nadzor građevinskih konstrukcija i stručni konsultant za sve građevinske objekte, te nadzor i revizor projekata.

Ilija posjeduje sve licence iz oblasti izvođenja i stručnog nadzora svih građevinskih objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje od Ministarstva održivog razvija i turizma i dopunu od Ministarstva saobraćaja i pomorstva za složene građevinske objekate u niskogradnji i Ministarstva ekonomije. Takođe posjeduje i ovlašćenje za izradu tehničke dokumenatacije i građenje građevinskih objekata i za revizora tehničke dokumenatacije i stručnog nadzora nad građevinskim objektima, kao i ovlašćenje za složene inženjerske objekte i revizora za te objekte, te ovlašćenje Ministrastva ekonomije za složene iženjerske objekte i to: prenosne elektroenergetske objekte, podzemne dalekovode i trafostanice napona 35 kV i više, kao i za složene inženjerske objekte: postrojenja za skladištenja i pretakanje prirodgog gasa, kapaciteta više od 1000m3, naftnog tečnog gasa i postrojenja za skladištenje i pretakanje nafte i derivate kapaciteta većeg od 1000m3.

Procjenjivač je nepokretne imovine (građevinskih objekata i zemljišta) od 2002. godine, a ovlašćeni sudski vještak iz oblasti građevinarstva sa liste vještaka države Crne Gore od 1998. godine.Miloš Krivokapić

član Odbora direktora

Miloš je rođen 1987. godine u Dubrovniku. Studije menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Podgorici završio je 2009. godine, a 2016. diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Od maja 2010. do juna 2012. godine bio je agent prodaje u kompaniji Studio Moderna – Crna Gora, jednoj od najvećih kompanija u Evropi koja koristi direktni marketing za prodaju. Tu je, između ostalog, rješavao zahtjeve i žalbe kupaca i upravljao i unapređivao odnose sa klijentima (CRM). Od juna do oktobra 2012. godine boravio je u SAD, gdje je radio kao prodavac, a od januara 2014. do decembra 2016. godine bio je službenik za podršku, animaciju i pozivni centar u Odeljenju maloprodaje Societe Generale banka. Od marta 2017. do septembra 2019. godine je kao službenik za podršku u Britanskoj kladionici radio na upravljanju odnosa sa klijentima širom svijeta, a nakon toga prelazi u Alucon Portonovi Kumbor, gdje je zadužen za rukovanje različitim alatima za radove na putnoj infrastrukturi, izolaciji cijevi i šahtama.

Miloš govori engleski i italijanski jezik.Emir Sijarić

član Odbora direktora

Emir Sijarić je rođen 1980. godine u Bijelom Polju. Nosilac je diplome Luča u osnovnoj i srednjoj školi, dok je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore – smjer Telekomunikacije. Postdiplomske studije je pohađao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Menadžmenta informacionih sistema.

Od 2007. godine je zaposlen u Hipotekarnoj banci AD Podgorica gdje kao IT System Administrator radi na održavanju i razvoju bankarskih platformi i tehnologija. Njegov posao uključuje analizu, dizajniranje, instalaciju i održavanje sotvera, kao i popravku hardvera. Ima dugogodišnje iskustvo u implementaciji sigurnosnih polisa, kao i u pisanju, odnosno usaglašavanju dokumentacije u skladu sa revizorskim nalazima i zahtjevima centralnih bankarskih institucija. Odlikuje ga napredno poznavanje informacionih sistema baziranih na Microsoft tehnologiji, kao i neposredan, svakodnevni kontakt sa korisnicima u cilju rješavanja problema. Pored toga, profesionalno se bavi održavanjem sistema zaštite i čuvanje podataka na IBM Tivoli sistemima, te implementaciju sigurnosnih polisa. Zadužen je za kreiranje i implementaciju budžeta IT sistema banke u skladu sa procjenjenim razvojem i potrebama.

Govori engleski, kao i njemački jezik. Rekreativno se bavi sportom, učestvuje na maratonu i ponosan je otac Ene i Dina.Snežana Popović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretar Društva

Snežana Popović je rođena u Podgorici, gdje je završila osnovu školu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirala je 2005. godine i stekla zvanje diplomiranog pravnika.

Radni odnos je zasnovala 03. Jula 2006. godine u FC Distribucija – Elektroprivreda Crne Gore, gdje je prvo bila referent za imovinsko pravne poslove i zastupanje u Odjeljenju za pravne i kadrovske poslove, a zatim je obavljala stručne poslove u Sektoru za pravnu podršku menadžmentu i imovinsko – pravne poslove Direkcije za pravne poslove.

Od osnivanja CEDIS-a radila je na mjestu referenta za imovinsko – pravne poslove u Službi za imovinsko – pravne poslove, a zatim je raspoređena na radno mjesto specijaliste za imovinsko – pravne poslove.

Na osnovu Odluke Odbora direktora Snežana je 28. januara ove godine imenovana za Sekretara Društva.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio