Počeo projekat revitalizacije mreže vrijedan preko 22 miliona

Crnogorski elektrodistributivni sistem uveliko sprovodi pripremne radove za Projekat revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže. Projekat podrazumijeva zamjenu dotrajalih djelova dalekovoda, trafostanica i ugradnju novih elemenata mreže na ruralnim područjima Crne Gore.

Tokom naredne dvije godine, CEDIS će u Projekat revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske elektroenergetske mreže, uložiti 22 miliona i 400 hiljada eura. Za prvu godinu izvođenja radova opredijeljeno je oko 12 miliona i 400 hiljada eura za rekonstrukciju sedam 10kV dalekovoda: „Slap Zete“ u Danilovgradu, „Krute“ u Ulcinju, „Grahovo“ u Nikšiću, „Bijela“ u Šavniku, „Tomaševo“ i „Gubavač“ u Bijelom Polju i „Dolac“ u Beranama.

Početkom marta počele su inspekcije na jednom od najstarijih dalekovoda u Crnoj Gori – DV 10 kV „Slap Zete“, koji se napaja iz TS 35/10 kV „ Danilovgrad“.  Riječ je o dalekovodu  dužine 50 km, na kojem inspektori treba da obiđu 621 stubno mjesto na pretežno brdskom i često neprohodnom terenu. Inspekcija podrazumijeva obilazak dalekovoda od strane ovlašćenih lica iz CEDIS-a kao investitora i Konzorcijuma kao izvođača radova i odabir tehničkih rješenja za svaki objekat koji je sastavni dio dalekovoda.

Ranko Šaranović, glavni inženjer za nadzemne vodove u Službi održavanja Regiona 2, koji je kao dobar poznavalac tog dijela mreže, predvodio ekipu na terenu, ističe da je ovaj projekat izuzetno značajan jer će se revitalizovati mreža građena 60-tih godina prošlog vijeka.

Na DV “Slap” mijenjaju se stubovi, izolatori, užad. Umjesto bakarnog užeta, presjeka 35 mm2, ugradiće se novo aluminijsko uže, presjeka 50 mm2, a rekonstruisaće se i stubne trafostanice, niskonaponski ormari, SN blokovi, VN osigurači, rastavni osigurači, što će znatno podići pouzdanost i kvalitet napajanja električnom energijom pripadajućih korisnika. Pored toga, na svakom odcjepnom mjestu ugrađujemo rastavljače, a to će značiti manje prekida i manje posla za montere – kaže Šaranović.

Ranko Šaranović

Takođe, aktuelni su i inspekcijski radovi na dalekovodu 10 kV „Grahovo“ koji električnu energiju dobija iz TS 35/10 kV „Vilusi“, na dalekovodu 10 kV „Tomaševo“ koji se napaja iz TS 35/10 kV „Čokrilje“ u Bijelom Polju, kao i na dalekovodu 10 kV „Krute“ u Ulcinju. Inspekcija za ostale dalekovode koji će se, prema Ugovoru, raditi u ovoj godini (DV 10 kV „Gubavač“ u Bijelom Polju, 10 kV dalekovod „Dolac“ u Beranama, DV 10 kV „Bijela“ u Šavniku) počeće u aprilu.

Inspektori Konzorcijuma na terenu određuju tačnu lokaciju stuba, odnosno GPS tačku i vežu je za GIS (geografsko-informacioni sistem) platformu, koja već postoji za svaki dalekovod.

Planovi, kao i detaljni podaci o realizovanim radovima u okviru Projekta, biće uključeni u GIS, čime je omogućen precizan uvid u stanje mreže bez izlaska na teren.

– Kontinuirano ažuriranje GIS – a u okviru Projekta je veoma važno, jer ćemo tako imati sve podatke, pa u slučaju kvara na mreži dok smo još u kancelariji možemo znati na kojoj je lokaciji problem, koja količina materijala je potrebna za otklanjanje havarije i sl. Zbog preciznih podataka svaka sljedeća rekonstrukcija ovih objekata biće lakša i jednostavnija – istakao je Radovan Vujović, inženjer za održavanje u Operativnoj direkciji.

Radovan Vujović

U okviru inspekcijskih aktivnosti, domaćinstva će biti detaljno informisana o Projektu i benefitima koje mogu očekivati nakon završetka radova i to, putem flajera i direktnom komunikacijom na terenu.  Izvođenje radova podrazumijevaće i povremene prekide u napajanju električnom energijom, o čemu će naši korisnici blagovremeno, i do 14 dana prije početka radova, biti obavještavani.

CEDIS je odlučan da kroz buduće investicije u revitalizaciju, rekonstrukciju i modernizaciju postojećih, kao i izgradnju novih elektroenergetskih objekta u crnogorskim opštinama, elektrodistributivni sistem dovede do nivoa koji će svim korisnicima obezbjediti kvalitetno i sigurno napajanje električnom energijom – kazao je Ivan Brajović, šef Centra za održavanje 10 i 0,4kV mreže.

Ivan Brajović

Podsjećamo, da će u okviru Projekta tokom naredne dvije godine biti rekonstruisano oko 480 km srednjenaponske mreže i osam hiljada stubnih mjesta, kao i oko 990 km niskonaponske mreže i 28 hiljada stubnih mjesta na NN mreži. Najveći dio sredstava biće izdvojen za revitalizaciju mreže sa koje se napaja ruralno područje opština na sjeveru države.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio