Poziv za licitaciju vozila

DOO “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Broj : 10-10-32991

Podgorica,  03.10.2023. godine

Na osnovu Odluke Izvršnog direktora CEDIS-a broj 10-10-31387 od 18.09.2023. god. CEDIS d.o.o. objavljuje

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU VOZILA PUTEM PISANE LICITACIJE

 1. SPISAK motornih vozila CEDIS- a za prodaju licitacijom

 

Rb Marka i tip vozila Godište Reg. oznaka Stanje vozila Početna cijena

(eura)

1 Zastava Yugo Tempo 2001 NK AE 717 Nije u voznom stanju 225,50
2 Zastava Yugo Tempo 2001 NK AF 440 Nije u voznom stanju 200,50
3 VW Šaran 1997 NK AH 759 Nije u voznom stanju 779,00
4 Mitsubishi L 200 2002 CT AB 497 Nije u voznom stanju 1.010,00
5 Zastava Yugo Ciao 2002 PG CT 386 Nije u voznom stanju 197,50
6 Mitsubishi L 200 2002 BA AA 801 Nije u voznom stanju 1.541,00
7 Audi A4 1.9 TDi 2003 RO AH 476 Nije u voznom stanju 982,00
8 Reno Clio 1.4 1998 BR AS 924 Nije u voznom stanju 178,50
9 Lada 111 karavan 2001 BR BR 604 Nije u voznom stanju 237,50
10 Zastava Yugo Tempo 1.1 2001 BR AA 848 Nije u voznom stanju 205,50
11 Zastava Yugo Ciao 1.3 2002 BR BM 391 Nije u voznom stanju 247,00
12 Zastava Yugo Ciao 2002 BR BM 459 Nije u voznom stanju 253,00
13 VW Golf 3 1.9 CL 1993 BD AU 264 Nije u voznom stanju 303,00
14 VW Golf 3 1.9 TD 1993 BD AU 553 Nije u voznom stanju 366,50
15 Zastava Yugo Ciao 1.1 2001 BD AF 669 Nije u voznom stanju 268,00
16 Zastava Yugo Ciao 2001 BD AJ 147 Nije u voznom stanju 234,00
17 Reno Senic 2001 UL AP 418 Havarisan 261,50
18 Kamion TAM 170 HAK 1986 HN AJ 775 Nije u voznom stanju 1.237,00
19 Reno Trafic 2.5 D 1998 HN AV 414 Nije u voznom stanju 809,00
20 Reno Trafic 2.5 D 1998 HN BA 437 Nije u voznom stanju 729,50
21 Opel Cadett karavan 1989 HN AP 274 Nije u voznom stanju 193,20
22 Opel Corsa 1.2 1989 HN AD 640 Nije u voznom stanju 155,40
23 Reno Trafic 2.5 D 1998 TV AS 424 Nije u voznom stanju 699,00
24 Daewoo Nubira 1998 TV AC 469 Nije u voznom stanju 482,00
25 Zastava Yugo Tempo 1.1 2001 TV AF 042 Nije u voznom stanju 281,00
26 Opel Astra 1.7 D 1999 KO AF 969 Nije u voznom stanju 365,00
27 Lada karavan 2001 KO AC 080 Nije u voznom stanju 228,00
28 Kamion- korpa TAM 80 1989 BP AA 086 Nije u voznom stanju 1.905,00
29 Iveco Turbo Rival 35.10 2000 BP BB 858 Nije u voznom stanju 908,50
30 Reno Trafic 2.5 D 1998 PV AR 008 Nije u voznom stanju 616,00

 

Vozila se mogu pogledati na platou Sektora Održavanja , Bulevar Stanka Radonjića bb, Podgorica, u vremenskom periodu od  8 – 14 časova, svakog radnog dana, počev od 05.10.2023.godine  do 16.10.2023. godine. Sva potrebna obavještenja i informacije se mogu dobiti na telefon: 068/029-106, kontakt osoba : Miroslav Stanišić.

2. Predmetna vozila su neregistrovana, prodaju se u viđenom stanju i bez prava na naknadnu reklamaciju.

3. Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja :

 • dostave blagovremenu pisanu ponudu;
 • uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene vozila za koje licitiraju

Uplata novčanog depozita  iz tačke 3  ovog poziva na žiro-račun „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica  br. 565-8454-42 kod Lovćen banke, uz  napomenu za uplatu depozita po pozivu br 10-10-32991 od 03.10.2023.godine za licitaciju rashodovanih vozila.

 1. Uz ponudu se prilažu i sledeći dokazi koje je potrebno precizno naznačiti:

Za pravno lice:

 • Naziv i sjedište pravnog lica;
 • Matični broj pravnog lica;
 • Izvod iz CRPS-a ;
 • Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje;
 • Broj računa i naziv banke za vraćanje depozita;
 • Dokaz o uplati depozita.

Za fizičko lice:

 • Ime i prezime;
 • Adresu stanovanja, Grad;
 • Broj mobilnog/fiksnog telefona;
 • Broj računa i naziv banke za vraćanje depozita;
 • Dokaz o uplati depozita.

 

5. Ponuda sadrži spisak vozila sa podacima o vozilu datim u tački 1 ovog poziva za  koja ponuđač licitira (redni br. vozila, marka i tip itd), sa ponuđenom cijenom za  svako vozilo (bez PDV-a).

Za teretna vozila koja su nabavljena zaključno sa 2003. godinom i kasnije biće dodat PDV-e po stopi od 21%, jer ista podliježu Zakonu o PDV-u. Sva ostala vozila podliježu Zakonu o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila plovnih objekata, vazduhoplova I letilica i na njih neće biti dodat PDV. Početna cijena vozila je data bez PDV-a.

6. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti , neposredno ili putem pošte, na arhivu „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica, ul. Ivana Milutinovića 12, 81.000 Podgorica, sa naznakom “Licitacija vozila po pozivu broj 10-10-32991“ , „Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda” i „na ruke Predragu Ivoviću, predsjedniku komisije“.

Na poleđini koverte moraju biti naznačeni osnovni podaci o ponuđaču (naziv i adresa).

7. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 17.10.2023. god. u 9 časova.

Ponude dostavljene, tj. zaprimljene putem pošte na arhivi CEDIS-a poslije navedenog roka i one koje su nepotpune neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda, kojem mogu prisustvovati svi ponuđači, obaviće se  dana  17.10.2023. god. u 10 časova u poslovnim prostorijama Prodavca, ul. Ivana  Milutinovića 12 u Podgorici.

8. Predstavnici pravnog lica kao ponuđača, dužni su dostaviti pisano ovlašćenje za učešće na licitaciji i prezentovati identifikacioni dokument.

Fizičko lice kao punuđač prisustvuje otvaranju ponuda sa ličnom kartom, a ukoliko u njegovo ime drugo lice prisustvuje otvaranju ponuda, potrebno mu je pisano ovlašćenje tog ponuđača za učešće na licitaciji i otvaranju ponuda, ovjereno od strane nadležnog organa.

9. Kriterijum za  prodaju vozila je najviša  ponuđena cijena koja ne može biti niža od početne prodajne vrijednosti.

10. Ukoliko dva ili više ponuđača imaju istu cijenu, ponuda će se licitirati na licu mjesta.

11. Ponuđač koji ponudi najvišu cijenu proglašava se kupcem, a uplaćeni depozit će biti uračunat u kupoprodajnu cijenu, dok će neuspješnim učesnicima uplaćeni depozit biti vraćen u roku od  8 dana od dana održavanja javne licitacije.

 1. Izabrani ponuđač je dužan da zaključi Ugovor o kupoprodaji u roku od 7 (sedam) dana od dana održavanja javne licitacije.
 2. Kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu uplati u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora.
 3. Ukoliko izabrani ponuđač odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora, ako ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, isti gubi pravo na povraćaj depozita.
 4. Preuzimanje licitiranih vozila izvršiće se nakon uplate kupoprodajne cijene. Kupac je dužan preuzeti vozila najkasnije u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac u navedenom roku ne preuzme kupljena vozila, smatraće se da je odustao od njih, ona ostaju u vlasništvu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica i u tom slučaju Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica nema nikakvih daljih obaveza prema kupcu.
 5. Prodavac neće davati garancije u pogledu stanja, funkcionalnosti, izgleda i kvaliteta, skrivenih ili drugih nedostataka vozila koja su predmet licitacije.
 6. Troškove transporta, prenosa vlasništva i poreza snosi kupac.
 7. Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica zadržava pravo da, ukoliko Komisija za vrednovanje ponuda procijeni da nijedna ponuda ne odgovara procijenjenoj vrijednosti vozila, koja su predmet javnog nadmetanja, ugovor ne dodijeli ni jednom od ponuđača i obnovi postupak javnog nadmetanja.

IZVRŠNI DIREKTOR

Vladimir Čađenović, dipl.pravnik

 

Poziv možete preuzeti OVDJE.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me